fredag 30 augusti 2013

Skräpta straff för mord

Nu skärps straffet för mord ytterliggare, vilket är bra! För några år sedan höjdes det tidsbestämda straffet från 10 till 18 år (men där livstid likt tidigare är högsta straffsats). Istället för en skärpning innebar dock förändringen att domstolarna i praktiken avskaffade livstidsstraffet. Nu tydliggörs att livstid ska vara normen. Självständiga domstolar är en av rättstatens grundbultar, politiskt/ideologiskt drivna domstolar är det inte. Självständigheten innebär att huruvida en misstänkt brottslig handling verkligen står i strid med lagen eller inte ska prövas enskilt och utan inverkan av riksdag eller regering och - om så är fallet - att en på samma sätt oberoende avvägning görs var inom straffskalan brottet ifråga placerar sig i förhållande till andra brott med samma rubricering. Det innebär inte att alla eller de absolut flesta brott ska utdömas med så låga straff som lagen tillåter. Varför Svenska domstolar agerar så är obegripligt. Sannolikt är det ett uttryckt för en relativt förhärskande uppfattning bland jurister inom rättsväsendet att skrärpta straff inte har en brottspreventiv effekt. Detta går givetvis att diskutera, där min uppfattning är tydlig: högre straff leder till färre brott. Inte minst har straffet ett moraliskt värde i sig bortom vad som är brottsförebyggande effektivt. Oavsett vilket har riksdagen i demokratisk ordning beslutat om skärpta straffskalor. Detta måste domstolarna förlika sig med.

Inga kommentarer: