tisdag 26 november 2013

95% av alla utlandsfödda har aldrig ens varit misstänkta för ett allvarligt brott

Här måste jag börja med att erkänna ett misstag: jag hade för avsikt att skriva som ovan i mitt fb inlägg, d.v.s. ”…misstänkta för ett allvarligt brott”. Jag slant dock på tangenten/iphone-skärmen och utelämnade ordet ”allvarligt”. Källan till detta är i vilket samma rapport som Tino hänvisade till från Brottsförebyggande Rådet (BRÅ). Den korrekta siffran för andelen utrikes födda som registrerats som misstänkta för ett brott är precis som Tino påpekade 12%.

MEN

Bryter man ner brottsstatistiken och studerar mer allvarliga brott ser det väldigt annorlunda ut (att utrikes födda är nästan 3 gånger mer benägna att begå trafikbrott än inrikes födda – obs rattfylla inkluderas ej här - kan knappast beskrivas som ett astronomiskt samhällsproblem som motiverar att vi låter fler människor dö i krig). Då kan vi just konstatera att 95% av utrikes födda aldrig ens misstänkts för något sådant (sida 42).

Vad som är allvarliga brott kan såklart diskuteras, men allmänt skulle jag säga att de flesta betraktar tillgrepsbrott (i vilket rån och stöld ingår), brott mot liv och hälsa (mord, misshandel och dråp m.m.) samt sexualbrott tillhör samma kategori. Tittar vi specifik på våldtäkter som nät-debatten rörandes invandringen ofta kretsar kring, är det 0,22% av utrikes födda som är misstänkta för att ha begått våldtäkt eller försök till våldtäkt (sid 41).

Det mest intressanta är dock att det finns andra förklaringsmodeller för brottsbenägenhet som är mycket starkare än etnisk bakgrund. Kön t.ex. Män är i genomsnitt 3,5 gånger mer brottsbenägna än kvinnor. Tittar vi på den allvarliga brottsligheten ser det väsentligt värre ut. Personer som lever på försörjningsstöd (socialbidrag) är 6,1 gånger mer brottsbenägna än de som inte lever på bidrag. Det är 5,7 gånger vanligare att en person med endast förgymnasial utbildning misstänkts för brott (sid 35).

Det är just p.g.a. detta som BRÅ menar att SD kraftigt missbrukat brottstatistiken. Socioekonomiska förklaringar, utbildningsgrad och kön är väsentligt mer förklarande för brott än huruvida man är född i Sverige eller ej.

Ett annat sätt att se på frågan är att istället titta på vilka som utsätts för brott. Här har BRÅkonstaterat att utrikes födda löper upp till 40% högre risk att drabbas än inrikes födda. Andelen etniska svenskar som drabbas av brott är stadigt minskande och nu nere på 10%-11%.

Den mest intressanta följdfrågan som uppkommer som en logisk implikation av SD-resonemanget är dock av mer principiell karaktär. Om nu agerandet hos 5% eller låt oss t.o.m. säga 12% av utrikes födda ska avgör hur övriga 95%/88% av samma grupp bara för att de råkar dela en godtycklig kollektiv egenskap, varför då inte dra samma slutsats gällande män? Män är som grupp mer brottsbenägna än utrikes födda som grupp. Utrikes födda kvinnor begår långt färre brott än inrikes födda män. I så fall borde radikalfeministerna som menade att ”män är djur” ha rätt.

Återigen, kollektivisten som ägnar sig åt kollektiv bestraffning landar alltid i ett moraliskt dike.

 

 

Inga kommentarer: